First Day Rosh Hashanah Services & Tashlikh

  • 09:00 AM

Thursday, September 21, 2017: First Day Rosh Hashanah          

9:00am — Morning Services

10:00am — Alternative and Youth Services

4:30pm — Tashlikh at Gray’s Lake Park peninsula